Conveni‎ > ‎

Permisos


Secció cinquena                     PART SOCIAL

 ARTICLE 22è. PERMISOS I LLICÈNCIES.

         El treballador/a, amb avís previ i una justificació, podrà absentar-se de la feina, amb dret a percebre el Salari Conveni, per algun dels motius i temps següent :

  A.-) S’estableix un dia  natural:

Ø  Per assistir a les noces dels fills, pares, pares polítics, germans i germans polítics.

     Ø  Per mort de nebots i oncles.

     Ø  Per trasllat del seu domicili habitual, si aquest  trasllat  es  fes  a un altre         municipi  del  de residència del treballador/a correspondran dos dies (en qualsevol cas     s’haurà  de justificar amb certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament).

    B.-) S’estableixen dos dies  naturals:

Ø  En el cas d’accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització convenientment acreditat que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, fills, fills politics (gendre i nora), pare, mare, avis o germans d’un cònjuge o de l’altra i familiars que convisquin plegats.

     Ø  Per mort de nets, avis o germans d’un cònjuge o l’altre. 

C.-) S’estableixen  tres dies  naturals:

Ø  Per naixement de fill en part natural (com a mínim dos dels quals seran laborables). Un dia més a aquests tres per cada fill en cas de que sigui per part abdominal (cesària). Si el part fos múltiple aquest permís s’ampliarà en un dia més en qualsevol dels dos casos.

     Ø  Per mort de pares, pares polítics, fills  polítics i  familiars que convisquin plegats.

     Ø  Per malaltia greu de pares, pares polítics, fills, fills polítics, germans i  familiars que convisquin plegats.

     Ø  Per intervenció quirúrgica del cònjuge, pares, pares polítics, fills, fills polítics, germans i familiars que convisquin plegats.

D. S’estableixen quatre dies  naturals:

Ø  Per malaltia greu del cònjuge, i  serien ampliables a un dia més, en cas d’internament hospitalari fora de Vic.

E. S’estableixen  cinc dies  naturals:

Ø  Per la mort del cònjuge i fills.

Les parelles de fet legalment establertes podran gaudir dels mateixos permisos que els matrimonis.  Els graus de parentiu s’indiquen en l’Annex V.

F)  Quinze dies  naturals  per  raó de  matrimoni  o constitució de parella  de fet del treballador/a.  

     Aquesta  llicència  només  es  podrà  concedir una vegada cada cinc anys, excepte en  cas de mort d’un dels membres de la parella.

Si  es  celebrés durant  les  vacances, aquest  permís  es  gaudirà  independentment  dels  dies designats de vacances.

G)   Si el permís de maternitat s’escau en període de vacances, aquestes no computaran com a temps de permís. És a dir, aquest permís es gaudirà independentment dels dies designats de vacances.

H)  En  cas  de  mort  d’un treballador  de   l’Empresa, podran  assistir  a  l’enterrament  totes  les persones que ho sol·licitin, avisant prèviament a l’encarregat.

      Es  formarà  una  comissió de sis persones  per  assistir  a  l’enterrament  d’un  familiar  d’un    treballador  de l’Empresa. Aquesta comissió estarà formada preferentment  per  persones que treballin a la mateixa secció  de l’afectat/da  que  no  hauran de recuperar les hores perdudes,   en  cas  que  hi  vulguin  assistir  altres treballadors/es sí hauran de recuperar les hores. En el   supòsit de que els  afectats  siguin  dos treballadors, familiars  entre  ells  la  comissió  estaràformada per tres persones de cada  secció, per  aquest  cas  s’entén familiar  els pares, mares, cònjuges,  fills/es i familiars que convisquin  plegats i que resideixin a Vic o comarca.

     En  cas de  defunció d’un jubilat/da  de l’Empresa es formarà una comissió de representació amb un/una representant de l’Empresa i un/a dels/les treballadors/es.

I)   El permís d’1 hora diària  per  lactància  per  fill  menor  de 9 mesos, podrà  ser  acumulat  en  jornades  complertes o  bé  fraccionades, a  utilitzar o bé  pel  pare  o  per  la  mare en cas que ambdós treballin a GIRBAU, S.A.

J)   En els casos de naixements de  fills  prematurs  o  que, per  qualsevol causa, han de romandre hospitalitzats a continuació del part,  la mare  o  el  pare tenen  dret a  absentar-se  de  la      feina durant dues hores diàries.

K)  Permís retribuït  pel  temps   necessari  per   acompanyar   al   metge  i/o  especialista  a   fills menors  de  16 anys,  fills  i  filles  discapacitats  físics  o  psíquics  i  familiars  a  càrrec   del treballador/a, es  necessitarà  la  justificació  corresponent. S’estableix  un topall  de  12 hores retribuïdes  a   l’any  per  aquest  concepte, queden  exclosos els  casos  de  fills  discapacitats psíquics o físics i casos excepcionals (visites mèdiques fora de  la comarca de residència  del treballador/a) . En cas de que coincideixin a l’Empresa  la parella del  treballador/a només un d’ells podrà gaudir d’aquest permís.

L)  Permís  de  paternitat. A aquests efectes, es considerarà dintre d’aquest grup la persona  amb qui  convisqui  el  treballador/a, formant  una   parella   de   caràcter   estable. El   permís  de paternitat es gaudirà segons el previst a la Legislació vigent.

M)  Per deure  inexcusable  de  caràcter públic, el   temps  indispensable  per  a  complir-ho (cal portar la justificació). Sempre que un període determinat consti en  una norma legal, sindical o convencional, ha  de  regir  el  que  disposi  pel  que fa a la durada  de l’absència  i  la  seva compensació econòmica. Exclou els tràmits de renovació de  documents  públics  com  DNI,  permís de conduir o passaport. També queda exclòs el assistir a  un judici com  a demandat     o demandant no així com a testimoni citat judicialment.

     En cas d’hospitalització i mentre aquesta duri el treballador/a podrà gaudir dels dies de permís en dies diferents als del fet causant i el següent sempre que això no impliqui increment dels dies laborables de permís.

 En els permisos dels apartats A, B, C, D i E si el fet es produeix fora de Catalunya es gaudirà d’un dia més de permís dels previstos en la present regulació.

 Ambdues parts entenen que aquests permisos preveuen atencions  familiars en els quals cal la presència o la intervenció del treballador/a, per la qual  cosa  només  es procurarà fer ús dels dies necessaris.

 Quan el/la treballador/a hagi treballat un 75% de la jornada, el mateix dia que hi hagi el fet causant per l’utilització d’un  permís, aquest  computarà a partir del dia següent.

Així mateix, en situacions especials, amb la consideració del Responsable de la Secció i d’acord amb la Direcció de RRHH  podrà prorrogar-se o fraccionar-se el període establert.