Conveni‎ > ‎

Salaris

ANEX I
   TAULES SALARIALS I HORES EXTRES DES DE L' 1 DE GENER DE 2012
 

CATEGORIES

SOU

SOU

HORES

COBRAMENT MENSUAL

DIARI

MENSUAL

EXTRES

 

EUROS

EUROS

EUROS

 A) TÈCNICS DE TALLER, ENCARREGATS I CAPS :

0

Cap de taller

92,65

2.779,50

16,95

35

Mestre de taller

83,51

2.505,30

15,35

1

Encarregat

83,51

2.505,30

15,35

2

Oficial de 1a. cap d'equip C

81,79

2.453,70

15,13

3

Oficial de 1a. cap d'equip B

75,15

2.254,50

14,03

4

Oficial de 1a. cap d'equip A

71,99

2.159,70

13,44

B) TÈCNICS D'OFICINA :

5

Cap delineant projectista

92,65

2.779,50

16,95

8D

Delineant projectista B

84,28

2.528,40

15,48

6

Delineant projectista A

81,11

2.433,30

14,99

7

Delineant 1a. B

75,15

2.254,50

14,03

8

Delineant 1a. A

67,99

2.039,70

12,75

9

Delineant 2a. D

64,05

1.921,50

12,05

A

Delineant 2a. C

60,85

1.825,50

11,45

B

Delineant 2a. B

58,02

1.740,60

10,88

4C

Delineant 2a. A

52,75

1.582,50

9,95

E

Auxiliar de 1a.

49,34

1.480,20

9,45

F

Auxiliar de 2a.

44,84

1.345,20

8,73

 
C) TÈCNIC D'ORGANITZACIÓ CIENTÍFICA DEL TREBALL :

10

Cap d'organització 1a. B

92,65

2.779,50

16,95

8E

Cap d'organització 1a. A

84,28

2.528,40

15,48

11

Tècnic d'organització 1a. C

81,11

2.433,30

14,99

12

Tècnic d'organització 1a. B

78,47

2.354,10

14,54

13

Tècnic d'organització 1a. A

75,15

2.254,50

14,03

14

Tècnic d'organització 2a. C

67,99

2.039,70

12,75

15

Tècnic d'organització 2a. B

64,05

1.921,50

12,05

50

Tècnic d'organització 2a. A

52,75

1.582,50

9,95

16

Auxiliar d'organització 1a.

49,34

1.480,20

9,45

17

Auxiliar d'organització 2a.

44,84

1.345,20

8,73

 
D) PERSONAL ADMINISTRATIU I COMERCIAL :

18

Cap 1a. administratiu B

92,65

2.779,50

16,95

41

Cap 1a. administratiu A

84,28

2.528,40

15,48

3C

Viatjant

75,15

2.254,50

14,03

19

Oficial 1a. Administratiu B

75,15

2.254,50

14,03

1A

Oficial 1a. Administratiu A

67,99

2.039,70

12,75

1B

Oficial 2a. Administratiu D

64,05

1.921,50

12,05

1C

Oficial 2a. Administratiu C

60,85

1.825,50

11,45

1D

Oficial 2a. Administratiu B

58,02

1.740,60

10,88

1E

Oficial 2a. Administratiu A

52,75

1.582,50

9,95

1F

Auxiliar administratiu B

49,34

1.480,20

9,45

20

Auxiliar administratiu A

44,84

1.345,20

8,73

 
E) ASPIRANT ADMINISTRATIU I COMERCIAL :

21

Aspirant de 17 anys

33,16

994,80

22

Aspirant de 16 anys

28,81

864,30

 

F) PERSONAL TALLER :

25

Oficial 1a. C

63,69

1.910,70

13,41

26

Oficial 1a. B

61,82

1.854,60

13,06

27

Oficial 1a. A

59,81

1.794,30

12,57

28

Oficial 2a.

58,43

1.752,90

12,32

29

Oficial 3a. B

56,35

1.690,50

11,91

6E

Oficial 3a. A

47,09

1.412,70

9,94

2A

Especialista D i magatzemer

58,43

1.752,90

12,32

2B

Especialista C i magatzemer

56,35

1.690,50

11,91

2C

Especialista B i magatzemer

54,98

1.649,40

11,50

6F

Especialista A i magatzemer

46,98

1.409,40

9,94

52

Peó A

46,69

1.400,70

9,84

5G

Grup 7

46,03

1.380,86

10,13

2F

Magatzemer B

58,76

1.762,80

12,38

30

Magatzemer A

57,39

1.721,70

12,15

97

Aprenent 3r. any

43,27

1.298,10

91

Aprenent 2n. any

38,21

1.146,30

34

Aprenent 1r. any

35,19

1.055,70 ANNEX III
PLUSOS, PRIMES, DESPESES I ALTRES EMOLUMENTS DES DE L' 1 DE GENER DE 2012

 

A) PLUS VINCULACIÓ (Article 15è)

EUROS/ANY

A partir del 5è. any vençut fins el 10è.

385,04

A partir del 10è. any vençut fins el 15è.

770,08

A partir del 15è. any vençut fins el 20è.

1.155,12

A partir del 20è. any vençut fins el 25è.

1.540,16

A partir del 25è. any vençut fins el 30è.

1.925,20

A partir del 30è. any vençut fins el 35è.

2.310,24

A partir del 35è. any vençut fins el 40è.

2.695,28

 

B) PROTECCIÓ ESCOLAR (Article 16è)

EUROS/ANY

Des de l’edat de 0 a 3 anys per fill.

401,57

Des de l’edat de 4 a 6 anys per fill.

267,72

Des de l’edat de 7 a 18 anys per fill.

247,64

Fills disminuïts psíquics (sense limitació dedat) per fill.

535,45

 

    C) PRIMA D'ASSISTÈNCIA (Article 19è)                                                           EUROS

Per mes                                                                                                                          33,01

Descompte per dia d'absència                                                                                        1,59


D) DESPESES DE VIATGE (Article 20è)

EUROS

Per mes

84,58

Descompte per dia d'absència

4,09

 

    E) PROMOCIÓ PROFES. I CULTUR. (Art.21è)                                      EUROS/ANY

Per curs                                                                                                      200,79


F) JUBILACIÓ (Article 33è)

EUROS


60 anys

61anys

62anys

63anys

4 quinquennis

13.005,58

9.754,19

6.502,80

4.135,21

3 quinquennis

11.921,82

8.941,33

5.960,88

3.787,88

2 quinquennis

9.212,28

6.909,24

4.606,15

2.929,10

1 quinquennis

6.502,80

4.877,11

3.251,43

2.067,62

 

    G) ASSEGURANÇA DE VIDA (Article 25è)

                            Capital assegurat 
                                         EUROS

Sense fills

6.441,16

Amb fills

8.051,06

Família nomb

9.661,02

ANEX II
SISTEMA D'INCENTIUS DES DE L' 1 DE GENER DE 2012

 

A) ESCALA T/N RT

 

 

EUROS/HORA

 

 

RT

 

 

EUROS/HORA

 

100

 

0,99

 

117

 

1,49

101

1,02

118

1,53

102

1,04

119

1,55

103

1,07

120

1,59

104

1,10

121

1,62

105

1,13

122

1,65

106

1,15

123

1,68

107

1,20

124

1,71

108

1,23

125

1,73

109

1,25

126

1,77

110

1,27

127

1,79

111

1,30

128

1,83

112

1,35

129

1,88

113

1,40

130

1,90

114

1,42

131

1,93

115

1,45

132

1,96

116

1,47

133

1,99

 

 

B) TREBALLS FORA DE CONTROL :

 

Impossible o pendents de cronometrar

 

CATEGORIA                                   EUROS/HORA

 

26

Oficial 1a. B

0,99

27

Oficial 1a. A

0,83

28

Oficial 2a.

0,76

2A

Especialista D i magatzemer

0,76

29

Oficial 3a. B

0,70

2B

Especialista C i magatzemer

0,70

2C

Especialista B i magatzemer

0,63

6E

Oficial 3a. A

0,63

6F

Especialista A i magatzemer

0,63

52

P A

0,63

5G

Grup 7

0,63

 

C) PLUS TREBALLS ESPEFICS (Article 18è)

 

           EUROS/DIA

Per jornada complerta                                    6,78

Per mitja jornada                                             3,39

             D) PLUS TREBALLS NOCTURNS (ESPORÀDICS)(Art.17è)                             EUROS/HORA

Per hora                                                        5,44


ANNEX IV

EMOLUMENTS ACTUALITZATS DE L'ANY 2012

 

A)GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA

(Article 13è)

 

 

CATEGORIA

 

Preu dia

 

TOTAL

 

OFICIAL DE 1a. A

 

59,81

 

598,10

 

OFICIAL DE 2a.

 

58,43

 

584,30

 

OFICIAL DE 3a. B

 

56,35

 

563,50

 

OFICIAL DE 3a. A

 

47,09

 

470,90

 

ESPECIALISTA D

 

58,43

 

584,30

 

ESPECIALISTA C

 

56,35

 

563,50

 

ESPECIALISTA B

 

54,98

 

549,80

 

ESPECIALISTA A

 

46,98

 

469,80

 

GRUP 7

 

46,03

 

460,30

 

APRENENT 3r.

 

43,27

 

432,70

 

APRENENT 2n.

 

38,21

 

382,10

 

APRENENT 1r.

 

35,19

 

351,90

 

 

B) CONTRACTES D'AJUDANTS EN PEODES DE VACANCES ESCOLARS

 

 

Categoria Ajudant major de 18 anys EUROS

Categoria Ajudant menor de 18 anys EUROS

 

Import diari

 

29,02

 

22,43

Import mensual

870,52

672,96