Riscos psicosocials

    Hi han investigacions des dels anys vint, amb la conseqüent demostració científica, que determina que l'organització del treball pot danyar la salut. Així s’ha anat demostrant que per exemple:

        • L ’excés de feina en un temps determinat pot ser perjudicial per la salut.

        • Les poques oportunitats de dir com podem fer la nostra feina pot ser perjudicial per la salut.

        • L ’excés d’esforç intel·lectual pot ser perjudicial per la salut.

        • Si no tenim suport tant dels companys com dels superiors pot ser perjudicial per la salut...

    Aquests són exemples de riscos psicosocials...

   Des de 1996, la normativa de salut laboral obliga a l’empresari a actuar sobre l’organització del treball quan aquesta afecta la sa1ut. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995 (LPRL) especifica també que s’ha de fer aquesta actuació amb la participació de la població treballadora i la representació sindical.

        Fins ara, els riscos laborals que hem abordat com a representants dels treballadors o com a representants en riscos laborals, han estat els riscos de  seguretat i salut; i fins i tot si es donava el cas, els riscos ergonòmics.

    Ara hem d’aprofundir en l’avaluació de riscos de les nostres empreses i avaluar també els riscos psicosocials.

  
 Els riscos psicosocials no són un problema individual, de personalitat o que respongui a circumstàncies personals o familiars, sinó que tenen el seu origen en les condicions de treball i específicament en les condicions de treball derivades de l’organització del treball. Tenint en compte que totes les empreses tenen una  organització de treball, podem dir que aquests riscos afecten a tots els sectors.

Comments